Skip to main content
Nyheder

Håndbold: Ny klage over tvangsnedrykninger

– De tre klubber bag klagerne forsøger fortsat at medvirke til en hurtig afklaring

DHF’s manglende vilje til dialog med EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold, som forsøges tvangsnedrykket uden sportsligt at have spillet sig til nedrykning, har nu udløst en klage til Håndboldens Appelinstans – og der verserer således nu to sager vedrørende sæsonafslutningen i dansk håndbold.

– Vi har påklaget den beslutning, som DHF’s repræsentantskab traf 25. maj. Men for at medvirke til en hurtig afklaring for dansk håndbold, er vores principale påstand, at det alene er beslutningen om tvangsnedrykning af de tre klubber, som skal erklæres ugyldig, siger direktør Henrik Skals fra EH Aalborg.

Får de tre klubber således medhold i den principale påstand, betyder det, at Repræsentantskabets beslutning om afslutning af turneringen og om fordelingen af medaljer, Europa Cup-kampe og oprykninger ikke ændres. Eneste konsekvens vil således være den ønskede: at de tre klubber ikke tvangsnedrykkes.

Klagen vedrørende Repræsentantskabsbeslutningen af 25. maj er indgivet til Håndboldens Appelinstans, som nu har valgt at høre alle klubber i Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen samt 1. division for damer og herrer. Svarfristen er fastsat til på fredag.

De tre klubber arbejder for en skånsom løsning

Den anden – og for DIF-Idrættens Højeste Appelinstans verserende appelsag – handler om, at Håndboldens Appelinstans i en kendelse afgjorde, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde mandat til at afslutte turneringen, herunder træffe afgørelse om tvangsnedrykning m.v., hvorved hele afgørelsen blev erklæret ugyldig og dermed ophævet.
Men stik imod de tre klubbers ønske, tog appelinstansen ikke stilling til den principale påstand, som alene vedrørte ugyldigheden af afgørelserne om tvangsnedrykning af de tre klubber.
Havde Håndboldens Appelinstans som ønsket givet de tre klubber medhold i den principale påstand, ville afgørelserne om turneringens afslutning, samt om fordelingen af medaljer, Europa Cup-kampe og oprykninger fortsat stå ved magt. 
Således har de tre klubber fra begyndelsen arbejdet for en løsning, der var så skånsom for dansk håndbold som muligt.
DIF-Idrættens Højeste Appelinstans har i øvrigt tilkendegivet, at man arbejder på at kunne komme med en hurtigere afgørelse end normalt, hvor der kan gå et par måneder.

DHF omgår tvistløsningssystemet
Det er de tre klubbers opfattelse, at DHF ikke respekterer sit eget tvistløsningssystem.

Således meldte DHF først ud, at forbundet ville respektere afgørelsen i Håndboldens Appelinstans – men da sagen så gik DHF imod, flyttede DHF spørgsmålet til et nyt forum; nemlig det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 25. maj:

– Vi advarede DHF og anbefalede mødet aflyst, da vi ikke mener, at repræsentantskabet kan træffe en afgørelse, så længe der verserer en sag om nøjagtigt det samme spørgsmål inden for tvistløsnings-systemet, siger direktør H.P. Dueholm fra Nordsjælland Håndbold. 

Og direktør Karsten Geertsen fra Odder Håndbold supplerer: – DHF’s bestyrelse bør af respekt for DHF’s eget tvistløsningssystem være afskåret fra på denne måde at forsøge at omgå tvistløsningssystemet afgørelse, der er gået bestyrelsen imod, særligt når sagen fortsat verserer. En sådan omgåelse af det etablerede tvistløsningssystem, hverken kan eller bør accepteres.

Flere ulovligheder
Ud over, at DHF ikke kan overhale inden om og på denne måde flytte afgørelsen til et nyt organ, mens der verserer en appelsag for DIF, så fremfører de tre klubber i klagen over repræsentantskabsmødets beslutning bl.a.:

  • At Repræsentantskabet i det hele taget ikke har hjemmel til at træffe beslutning om tvangsnedrykning. 
  • At Repræsentantskabsbeslutningen er i direkte modstrid med DHF’s loves § 17, der udtrykkeligt afskærer muligheden for at ændre i Ligareglementet under en igangværende turnering. 
  • At der under alle omstændigheder er tale om regelændringer med tilbagevirkende kraft på en for de tre klubber væsentligt bebyrdende vis. Juridisk er der ikke kutyme for at lovgive med tilbagevirkende kraft, særligt ikke når der som i det foreliggende tilfælde er andre alternativer, eksempelvis at undlade nedrykning som i en lang række andre lande.
  • At en række formelle krav i øvrigt heller ikke er overholdt i forbindelse med Repræsentantskabets beslutning: Eksempelvis er de tre klubber ikke blevet hørt af repræsentantskabets medlemmer, hverken inden eller under repræsentantskabsmødet, ligesom de tre klubber har fået afvist et fremsat ønske om foretræde på repræsentantskabsmødet, på samme vis som et ønske om at få behandlet en række ændringsforslag er blevet afvist uden begrundelse.